Voetbalongeval

TE VOLGEN PROCEDURE BIJ EEN VOETBALONGEVAL.

 (Download het aangifteformulier)


De aangifte van het ongeval dient behoorlijk te worden ingevuld door de behandelende geneesheer (huisarts-dokter van wacht-dienstdoende dokter bij spoedopname in ziekenhuis). Dit formulier is steeds te verkrijgen op het terrein van KV Bonheiden of bij de secretaris GC (Willy Wittocx).

Bij een wedstrijd op verplaatsing kan (indien nodig) dergelijk formulier aan de thuisclub worden gevraagd.

Dit attest dient 15 kalenderdagendagen na de dag van het ongeval bij de secretaris te worden bezorgd, zodat de aangifte binnen de vastgestelde termijn bij de KBVB kan worden ingediend. Deze aangifte moet binnen de 21 kalenderdagen bij de KBVB zijn om te worden aanvaard !!!!!!

BELANGRIJK:

  • STEEDS EEN KLEVERTJE VAN DE MUTALITEIT BIJVOEGEN.
  • VERMELDEN VAN DE HOSPITALISATIEVERZEKERING (INDIEN ER EEN IS)
  • ONDERAAN DE AANGIFTE ONDERTEKENEN (RECHTS) IN HET KADER VAN DE PRIVACYWET

Buiten de hierboven vermelde punten mag er op de voorzijde van het formulier niets door het slachtoffer of gebeurlijk door de ouders worden ingevuld.


Nadat de aangifte van het ongeval bij de KBVB is gebeurd wordt daar een dossier geopend en wordt aan de club reeds een attest van herstel of genezing toegezonden. Dit getuigschrift wordt aan de betrokken speler (of ouders) afgegeven.

Bij het einde van de behandeling van het ongeval dient de geneesheer voormeld attest in te vullen en vooral de datum te vermelden wanneer de speler de voetbalsport opnieuw mag beoefenen.

Dit attest wordt daarna zo spoedig mogelijk terug aan de secretaris afgegeven om aan de KBVB te worden overgemaakt. De gemaakte kosten worden bij het attest gevoegd om mee verzonden te worden (deze onkosten mogen ook later aan de KBVB worden toegezonden).

Het komt er dus op neer dat, alvorens opnieuw mag worden gevoetbald, de geneesheer het betrokken attest behoorlijk heeft ingevuld.

Indien de speler toch aan wedstrijden deelneemt zonder aan voorgaande bepalingen te voldoen gebeurt dit op eigen risico en zal er GEEN financiële tussenkomst zijn van de KBVB en ook niet van de club !!!

De onkosten van het ongeval dienen aan de secretaris te worden bezorgd. Het gaat hier om het afrekeningsformulier van de mutualiteit waarop duidelijk is vermeld wat “werkelijk” is betaald en welke bedrag wordt terugbetaald.

Het zijn deze onkosten die mee aan de KBVB worden toegezonden, waarna een financiële tussenkomst zal gebeuren op basis van de wettelijk vastgestelde normen en onderrichtingen van het RIZIV.

Het bedrag van deze tussenkomst wordt via het rekening-courant van de club vereffend en zal daarna door de secretaris aan betrokkene worden betaald (liefst via een financiële instelling).

Een belangrijk gegeven is zeker de tussenkomst inzake kine-behandelingen.

De KBVB moet hiervoor steeds toelating geven en het is aan te raden dat, indien er een dergelijke behandeling nodig is, de dokter op de aangifte van het ongeval het aantal te volgen kiné-beurten duidelijk vermeld (vb.9 of 18…)

Indien er daarna nog bijkomende behandelingen moeten volgen, dienen deze OPNIEUW (op voorschrift van de dokter) door de club aan de KBVB te worden aangevraagd.

Als algemene regel geldt dus dat, inzake verzekerde dekking, het verschil tussen de barema van de verstrekkingen in het kader van de ziekte-en invaliditeitsverzekering en de tussenkomst van de mutualiteit, wordt vergoed.

Aan onze spelers en ouders wordt aangeraden om een bijkomende verzekering en zeker een hospitaalverzekering te nemen. Kosten van erelonen of bijkomende kosten bij onderzoeken of wegens het verblijf in een één - of tweepersoonskamer van een ziekenhuis worden door de KBVB en de club niet terugbetaald.

Bij arbeidsongeschiktheid met loonverlies of winstderving is er geen financiële tussenkomst (verzekerde is onderworpen aan de ZIV).

Het niet naleven van één van de aangehaalde richtlijnen heeft voor gevolg dat er voor de betrokken speler (of een lid) geen financiële tussenkomst zal zijn in de onkosten van een voetbalongeval of bij kiné en speciale behandelingen.

 

Indien er over deze materie nog vragen zijn kan altijd met de secretaris contact worden opgenomen.

 

W.WITTOCX

Secretaris GC

 

 

 

De KBVB heeft voor haar clubs een verzekering afgesloten met de maatschappij Arena, die voor de wettelijke terugbetaling instaat.

De bepalingen nopens de verzekeringen zijn weergegeven in het reglement van de KBVB onder titel 21 VERZEKERINGEN.


Onze sponsors